SYN V POHYBU | Pravidla soutěže: Hýbej tělem, hýbej duší
21411
page,page-id-21411,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Hýbej tělem, hýbej duší… a pomáhej pohybem“

1) Pořadatel a provozovatel:
Pořadatelem a zároveň provozovatelem (organizátorem) soutěže „Hýbej tělem, hýbej duší…  a pomáhej pohybem“ (dále jen soutěž) je značka SYN v pohybu (Kristina Synek, Húskova 678/45, 618 00 Brno, IČ: 8254364).

2) Termín a konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 22.10.2015 do 3.11.2015 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

3) Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“). Pro zařazení do soutěže musí soutěžící naplnit dané podmínky soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání
výhry.

4) Účast v soutěži a určení výherce:
Soutěž se odehrává na sociální síti Facebook. Do soutěže se může každý zapojit tím, že během doby konání soutěže a v rámci stanovených výzev nahraje na danou sociální síť věřejně příspěvek z aplikace EPP Nadace ČEZ (pomahejpohybem.cz) s hashtagy #synvpohybu #pomahejpohybem. Daný příspěvek pak musí jasně ukazovat splnění zadaného úkolů.
Výherci budou vždy vybraní na základě podmínek úkolů (např. dle toho, kdo jako první splní zadaný úkol; kdo dosáhne nejlepšího výkonu).

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodnout o správnosti, řádnosti i platnosti příspěvků.

5) Výhra v soutěži, předání výhry:
Každý výzva má svou výhru. Výhra bude zveřejněna při zadání výzvy. Výhry v soutěži jsou: šedé/růžové podkolenky SYN v pohybu, čelovka PETZL od Skupiny ČEZ, personalizované tílko/tričko SYN v pohybu, trénink s týmem včetně designerky SYN v pohybu, dárkový poukaz SYN v pohybu v hodnotě 300/1000Kč, kniha Běhání pro ženy s běhej.com.

Výherci budou vyhlášení na stránkách www.synvpohybu.cz v sekci Aktuality druhý den po výzvě. Výherce následně musí kontaktovat pořadatele na adrese nas@synvpohybu.cz do sedmi dnů od vyhlášení výhry. Pokud do stanovené doby neodpoví, získá výhru další v pořadí.

Po kontaktování pořadatele soutěže výhercem bude s konkrétním výhercem domluven způsob a čas předání výhry nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže.

6) Závěrečná ustanovení:
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Společnost Facebook je osvobozena od všech závazků účastníků soutěže. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Organizátor soutěže nevyžaduje od účastníků soutěže poskytnutí jakýchkoli osobních údajů a tyto údaje ani nesbírá a dále s nimi nepracuje.
Organizátor soutěže vyžaduje od výherců poskytnutí osobních údajů vyplývajících z povahy výhry. Tyto údaje mohou být především jméno a příjmení výherce, adresa pro doručení výhry, emailová adresa, případně jiné, doplňující informacemi. S těmito údaji nakládá organizátor dle příslušných zákonů a navazujících právních předpisů.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Soutěžící nebo výherce, který poskytl nebo poskytne organizátorovi soutěže v souvislosti se soutěží osobní údaje, prohlašuje v souvislosti s těmito pravidly, že takto učinil dobrovolně a souhlasí s použitím těchto údajů pro zasílání reklamních a marketingových materiálů (newslettery či jiné propagační materiály).

Pokud soutěžící v rámci vyhlášené soutěže poskytl organizátorovi jakýkoli materiál na nějž se vztahují, nebo by mohla vztahovat autorská práva (především fotografie, text, apod.), souhlasí s použitím a využitím těchto materiálů organizátorem a to především pro reklamní a marketingové účely a pro tyto potřeby může být tento materiál
dodatečně dle potřeb organizátora upraven, doplněn, nebo použita jeho část.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

Svou účastí v soutěži se dotyčný stává účastníkem soutěže a prohlašuje, že souhlasí s plným zněním těchto podmínek. Bez tohoto souhlasu není účast v soutěži možná a v případě odvolání tohoto souhlasu je účastník povinen bezodkladně vrátit získanou výhru, nebo tuto kompenzovat dle dohody s organizátorem.

V Praze dne 17.10.2015